Praktyka

Prawo cywilne

 • odszkodowania i zadośćuczynienia (wypadki, odszkodowania od szpitali, komunikacyjne, OC)
 • sprawy o zapłatę
 • prawa i obowiązki stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenie itp.)
 • prawo własności, posiadania i ich naruszenia
 • utrata lub zniszczenie mienia

Prawo spadkowe

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • inne sprawy spadkowe

Prawo administracyjne

 • wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowania  za wywłaszczenie nieruchomości
 • prawo budowlane
 • prawo lokalowe

Prawo handlowe

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. przygotowywanie dokumentów prawnych i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego
 • przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Przedstaw nam swoją sprawę